KV. VIRKET 6

LUND

BOSTÄDER

2022 - 2023Gestaltning av ett nytt bostadskvarter


Omfattning: Bygglov
Beställare: Huseriet / Rikshem

BTA bostäder:  ca 16 100 kvm
BTA service: ca 250 kvm


Kv Virkets läge på gränsen mellan före detta industri, innerstad, park och småskalig bostadsbebyggelse har varit utgångspunkt i utformningen av det nya kvarteret.

Ut mot huvudgatorna har kvarteret givits en stram gestaltning som kontrasteras av en ljus innergård med ett varierat och lekfullt utformat taklandskap.

Material som tegel, trä och infärgad rivputs följer en tradition från Västerbros industrihistoria samtidigt som de speglar Kobjers femtiotalsarkitektur. Materialen är taktila och robusta och valda för sin förmåga att stå sig väl över tid.

Bottenvåningar och entréer har givits en högre grad av detaljering i form av mönstermurning, solbänkar och muromfattade fönster som bryter ner skalan på kvarteret och bidrar till en variation i stadsmiljön.

Uppmurade sittbänkar, planteringar och marktegel skapar en mjuk övergång mellan byggnaden och det offentliga gaturummet.Belleville arkitektkontor ab

info@bellevilleark.se